การขอขึ้นทะเบียน

การขอขึ้นทะเบียน Drone
โดรนเพื่อการเกษตร

การขอขึ้นทะเบียนโดรนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ขอขึ้นทะเบียนขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ หรือ ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนกับสำนักงาน กสทช. (NBTC)
2. ขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ กับกรมการบินพลเรือน (CAAT)

เอกสารใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียน ขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ หรือ ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรนกับสำนักงาน กสทช. (NBTC) 

กรณีบุคคลธรรมดา

1.  คำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ( แบบ คท.30 ) จำนวน 1 ชุด
2.  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด ( แบบ คท.26 ) จำนวน 1 ชุด
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ครอบครอง ( เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )
4.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง ( เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )
5.  ภาพถ่ายโดรนเกษตร 4 มุม พร้อม ภาพถ่าย รีโมท 4 มุม ที่จะขึ้นทะเบียน
6.  ภาพถ่าย Serial number Drone และ รีโมท

กรณีนิติบุคคล

1.  คำขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคม สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ( แบบ คท.30 ) จำนวน 1 ชุด
2.  หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด ( แบบ คท.26 ) จำนวน 1 ชุด
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ครอบครอง ( เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )
4.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง ( เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )
5.  ภาพถ่ายโดรนเกษตร 4 มุม พร้อม ภาพถ่าย รีโมท 4 มุม ที่จะขึ้นทะเบียน
6.  ภาพถ่าย Serial number Drone และ รีโมท
7.  หนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล

ขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ กับกรมการบินพลเรือน (CAAT)

กรณีบุคคลธรรมดา

1. คำขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน จำนวน 1 ชุด
2. หนังสือรับรองตนเองพร้อมลงนาม 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ครอบครอง ( เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง ( เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง )
5. ประกันภัยบุคคลที่ 3 
6. ภาพถ่าย Serial number โดรนเกษตรที่เห็นชัดเจน

กรณีนิติบุคคล

1. เอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และรายชื่อกรรมการทุกคน โดยผู้แทนนิติบุคคลให้หมายถึงตัวบุคคลเหล่านี้
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองตนเองพร้อมลงนาม (กรรมการทุกคน พร้อมผู้บังคับอากาศยานโดรน)
3. คำขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง (กรรมการทุกคน พร้อมผู้บังคับอากาศยานโดรน)
5. ประกันภัยบุคคลที่ 3 
6. ภาพถ่าย Serial number โดรนเกษตรที่เห็นชัดเจน

การทำประกันบุคคลที่ 3 

1.  วงเงินประกันภัยบุคคลที่ 3 วงเงิน 1,000,000 บาท 
2.  คุ้มครองความเสียหายของร่างกาย (ต่อบุคคลภายนอก)
3.  คุ้มครองความเสียหายของทรัพบ์สิน (ต่อบุคคลภายนอก) เป็นต้น 

” การขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองจาก กสทช. และขึ้นทะเบียนนักบินจาก กรมการบินพลเรือน พร้อมด้วยประกันภัยบุคคลที่ 3
ทางบริษัท เอส.เอ.ที.ไอ. แพลตฟอร์ม จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อท่านซื้อเครื่องจากเรา “